Menu Sluiten
Privacy Policy

Privacy Policy en Cookiewet

Zuidstad Makelaars hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zuidstad Makelaars houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt het volgende met zich mee:

 • * Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • * Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • * Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • * Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel als mogelijk gewaarborgd is;
 • * Uw persoonsgegevens worden niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • * Dat wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 

Als Zuidstad Makelaars zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, kunt u contact opnemen met:

Zuidstad Makelaars Strevelsweg 639 3083 LR ROTTERDAM Telefoonnummer: 010-2404142 info@zuidstad.nl

 

Verwerking van persoonsgegevens van onze opdrachtgevers (aan- en verkoop en (ver)huur)

Persoonsgegevens van onze opdrachtgevers, in verband met de aan-, verkoop, huur- en verhuur van onroerende zaken, worden door Zuidstad Makelaars verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • * Administratieve doeleinden, zoals het opmaken van opdrachten en overeenkomsten;
 • * Communicatie over de opdracht en/of bezichtigingen die plaats vinden;
 • * Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • * Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • * De overeengekomen opdracht; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zuidstad Makelaars de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • * NAWTE-gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email-adres);
 • * Geslacht;
 • * Geboortedatum en geboorteplaats;
 • * Burgerlijke staat;
 • * Kopie van een geldig legitimatiebewijs.

In het kader van onze dienstverlening met betrekking tot de aan-, verkoop, huur- en verhuur van onroerende zaken hebben wij naast NAWTE-gegevens ook een kopie van een legitimatiebewijs nodig van zowel verkoper als koper, met doorhaling van BSN-nummer. Dit is van belang voor het opmaken van de koopovereenkomst die in een later stadium naar de desbetreffende notaris wordt verstuurd en voor het opmaken van de huurovereenkomst. Deze gegevens gebruiken wij ook om te kunnen voldoen aan het cliëntenonderzoek welke ons als makelaars wordt verplicht in het kader van de Wwft (wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Uw persoonsgegevens worden door Zuidstad Makelaars opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • * Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 

Verwerking van persoonsgegevens van onze opdrachtgevers (taxaties)

Persoonsgegevens van onze opdrachtgevers, in verband met het taxeren van onroerende zaken, worden door Zuidstad Makelaars verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • * Administratieve doeleinden, zoals het opmaken van opdrachten en een taxatierapport;
 • * Communicatie over de opdracht;
 • * Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • * De overeengekomen taxatie-opdracht; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zuidstad Makelaars de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • * NAWTE-gegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Zuidstad Makelaars opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • *Conform de regelgeving van de NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) dient het taxatiedossier in zijn geheel tot 20 jaar na datum taxatie te worden bewaard.
 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Zuidstad Makelaars verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • * Informatieverstrekking in de vorm van een mailing en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • * Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op websites waarop onze dienstverlening en/of aanbod wordt gepresenteerd. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zuidstad Makelaars de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • * NAWTE-gegevens;
 • * Specifieke doeleigenschappen als woningzoekenden

Uw persoonsgegevens worden door Zuidstad Makelaars opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • *Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde, met een maximale termijn van 7 jaar.
 

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Zuidstad Makelaars verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • * Het invullen van mogelijke vacatures binnen de organisatie. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zuidstad Makelaars de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • * NAWTE-gegevens, al dan niet aangevuld met gegevens en foto middels Curriculum Vitae. Uw persoonsgegevens worden door Zuidstad Makelaars opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • * Gedurende de periode dat men gezien wordt als een sollicitant, met een maximale termijn van 4 weken na ontvangst sollicitatie.
 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en/of in het kader van onze verplichting met betrekking tot de Wwft. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • * Het verzorgen van de internetomgeving;
 • * Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • * Het toesturen van de benodigde stukken naar de desbetreffende notaris. Dit valt binnen het kader van onze dienstverlening bij verkoop van onroerende zaken.
 • * Het verstrekken van NAWTE-gegevens aan alleen die partijen die van belang zijn omtrent de verkoop van onroerende zaken (in verband met een taxatie, bouwtechnische keuring of een adviseur);
 
 • * Het aanleveren van gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze gegevens worden verstrekt aan FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland).
 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Zuidstad Makelaars bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, met een maximale termijn van 7 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • * Alle personen die namens Zuidstad Makelaars van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • * We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • * Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • * We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • * Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 

Cookieverklaring

Wat zijn cookies? Een cookie is een eenvoudig klein tekst-bestandje dat door een website op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst op het moment dat u de site bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door de website, om bijvoorbeeld uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Bijna iedere website gebruikt cookies. De website van Zuidstad Makelaars maakt alleen gebruik van ‘functionele cookies’. Men spreekt van ‘functionele cookies’ om aan te geven dat de cookie een functionele rol binnen de website speelt. Deze cookies zorgen voor een meer gebruiksvriendelijke website. Deze ‘functionele cookies’ hebben geen of weinig inbreuk op uw privacy en mogen daarom zonder uw toestemming worden geplaatst.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen privacy-verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Vragen Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd in zomer 2021.

Chat openen
1
Hallo,
Kunnen wij jou ergens mee helpen?